Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti ATREA s.r.o. platné pro Českou republiku od 01.05.2022 

1. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) stanoví podmínky uzavírání a obsah kupních a jiných smluv (Smlouva), jejímž předmětem je dodání věci či věcí (Zboží) ze strany společnosti ATREA s.r.o., se sídlem Československé armády 32, 466 05 Jablonec nad Nisou, Česká republika, IČ: 63144476, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 9061, jako prodávajícího (Prodávající) jiné osobě jako kupujícímu (Kupující) (Prodávající a Kupující dále jen Strany), nedohodnou-li se Strany písemně jinak. 
1.2.  Smlouva je uzavřena, potvrdí-li Kupující jakkoli svůj souhlas s jejím návrhem, který obdržel od Prodávajícího (Nabídka), nebo jiným zákonem stanoveným způsobem. Kupující uzavřením Smlouvy prohlašuje, že s Podmínkami souhlasí a Podmínky se stávají nedílnou součástí Smlouvy. 
1.3.  Při rozporu mezi Podmínkami a zvláštními ujednáními Smlouvy mají přednost zvláštní ujednání. Při rozporu mezi Podmínkami a obchodními podmínkami Kupujícího, na něž v přijetí Nabídky Kupující odkázal, budou Strany postupovat tak (včetně případné úpravy Smlouvy), aby se Smlouva řídila Podmínkami v co nejširším rozsahu a obchodní podmínky Kupujícího se neuplatnili v rozsahu, v jakém Podmínkám odporují. 
1.4.  Odkazy na doložky použité v Podmínkách (EXW, FCA apod.) jsou odkazy na doložky Incoterms 2020. Je-li použita doložka FCA, Prodávající nezajišťuje splnění povinností souvisejících s přepravou či vývozem Zboží, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. 
1.5.  Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu kupní ceny, pokud Kupující požaduje datum dodání dva a více měsíců od přijetí objednávky. V tomto případě bude cena uvedená ve Smlouvě nezávazná a bude aktualizována podle platných cen dva měsíce před dnem dodání.

2. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

2.1.  Prodávající Kupujícímu odevzdá Zboží a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo. Kupující Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. 
2.2.  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží; Kupující se stane vlastníkem Zboží až úplným zaplacením kupní ceny za Zboží. Kupující zajistí, aby se Zboží, které převzal, do okamžiku, než nabude vlastnické právo k němu nestalo součástí jiné věci a bylo patrné, že je ve vlastnictví Prodávajícího. 
2.3.  Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. 
2.4.  Zboží je včetně technických vlastností a parametrů popsáno v katalozích, prospektech, katalogových listech atp. Prodávajícího. Veškeré technické údaje o Zboží, které nejsou výslovně upřesněny a uváděny jako závazné ve Smlouvě, jsou pro Prodávajícího nezávazné a Prodávající si vyhrazuje právo jejich změn. 
2.5.  Prodávající si ponechává veškerá práva duševního vlastnictví (včetně práv autorských apod.) související se Zbožím a vlastnická práva ke všem poskytnutým technickým podkladům. Tyto podklady smí být kopírovány nebo jiným způsobem šířeny a poskytovány dalším osobám pouze s písemným souhlasem Prodávajícího. 

3. CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY 

3.1.  Ceny Zboží jsou v ceníku uvedeny v Kč a bez daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak. Prodávající může svým obchodním partnerům poskytnout slevu z ceníkových cen. 
3.2.  Vratné standardní palety jsou účtovány samostatně, nevratné obaly jsou zahrnuty v ceně (např. transportní obal z folie, přepravní ližiny, nevratné palety). 
3.3.  Zajišťuje-li podle zvláštního ujednání Smlouvy přepravu Zboží do místa určení Prodávající, přefakturuje její cenu Kupujícímu v obvyklé výši. Náklady na přepravu nese vždy Kupující. 
3.4.  Podmínky platby ceny za Zboží jsou sjednávány individuálně (například zálohová platba před dodáním Zboží, platba podle faktury po dodání Zboží apod.). Je-li ve Smlouvě uveden vedle faktury (daňového dokladu) či pro-forma faktury (nedaňového dokladu, vystavovaného případně při zálohové platbě před dodáním Zboží) počet dnů, znamená dobu splatnosti částky uvedené v takovém dokladu, počínající běžet od doručení faktury/pro-forma faktury Kupujícímu, není-li na faktuře/pro-forma faktuře uveden den pozdější. Cena se hradí bezhotovostně na účet Prodávajícího, který je na dokladu uveden. 
3.5.  V případě prodlení Kupujícího s plněním peněžitých dluhů vyplývajících ze Smlouvy je Kupující povinen hradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO PŘEPRAVA 

4.1.  Místem dodání Zboží je sídlo Prodávajícího. 
4.2.  Termín dodání Zboží (Termín dodání) je den uvedený ve Smlouvě, kdy bude Zboží připraveno k převzetí Kupujícím (je-li ve Smlouvě doložka EXW), anebo připraveno k předání prvnímu dopravci (je-li ve Smlouvě doložka FCA). 
4.3.  V případě mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího (např. válka, epidemie, stávka, živelná událost, úřední nařízení atd.) může Prodávající odložit Termín dodání o dobu trvání překážky s připočtením přiměřené náběhové doby. 
4.4.  Termín dodání uvedený ve Smlouvě je pro Prodávajícího závazný, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: 
a) Prodávající obdržel od Kupujícího podepsaný originál či kopii Smlouvy, a to nejpozději 3. pracovní den po jejím odeslání Kupujícímu; 
Obchodní podmínky ČR od 1.5.2022 1 / 3 
b)  Po uzavření Smlouvy Kupující dodatečně nepožádal o změnu Zboží (např. změnu množství nebo technické specifikace); 
c)  Kupující uhradil všechny své dluhy vyplývající ze Smlouvy včas a v plné výši (například zaplacení zálohové platby v předepsané lhůtě); 
d)  Kupující nemá vůči Prodávajícímu žádné dluhy po lhůtě splatnosti; 
e)  Kupující zcela a včas splnil všechny podmínky vyplývající ze Smlouvy (odsouhlasení atypických provedení, zaslání doplňujících podkladů k objednávce apod.) 
4.5.  V případě nedodržení podmínek dle bodu 4.4 k Termínu dodání může Prodávající jednostranně změnit Termín dodání uvedený ve Smlouvě, popřípadě od Smlouvy odstoupit. 
4.6.  Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu vzniklých vícenákladů, pokud Kupující změnil množství a/nebo technickou specifikaci Zboží kdykoliv po odeslání objednávky. 
4.7.  Prodávající je dále oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu nákladů za skladování Zboží ve výši 0,05 % z kupní ceny dle Smlouvy za každý kalendářní den od původně potvrzeného Termínu dodání do data skutečného dodání, pokud ke zpoždění došlo prodlením na straně Kupujícího (např. nesplněním kterékoliv podmínky dle bodu 4.4, neodebráním Zboží připraveného k expedici apod.). 
4.8.  Připravenost Zboží k expedici a konkrétní čas jeho dodání oznámí Prodávající Kupujícímu před Termínem dodání. 
4.9.  Zajišťuje-li Prodávající podle Smlouvy pro Kupujícího i přepravu Zboží, sdělí Kupujícímu datum doručení, případně další informace o dopravě a dopravci; Kupující je povinen bezodkladně potvrdit adresu místa doručení Zboží a kontaktní osoby, jakož i zajistit vykládku Zboží kvalifikovanými osobami a vhodnou technikou ve stanovený termín doručení; nebude-li vykládka možná do 30 min. od termínu doručení, hradí související náklady Kupující. 
4.10.  Není-li Kupující schopen splnit povinnosti vyplývající z bodů 4.8 či 4.9, je povinen o tom informovat Prodávajícího a navrhnout změnu Termínu dodání. 
4.11.  Kupující, případně přepravce, je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat její obsah, úplnost podle dodacího listu a zjevnou neporušenost (např. poškozený nebo protržený obal, poškození povrchů, palet atd.) a potvrdit přepravní a dodací list. V případě zjevného poškození zásilky je Kupující povinen uvést rozsah škody v přepravním listu, nechat potvrdit tuto skutečnost přepravci a do 24 hodin informovat Prodávajícího. 
4.12.  V případě nesplnění povinností dle bodu 4.11 ztrácí Kupující právo uplatňovat vady přepravy a Prodávající se zbavuje odpovědnosti za kompletnost a jakost Zboží. 
4.13.  V případě, kdy je součástí dodávky Zboží i jeho montáž na místě, platí zvláštní postupy uvedené v Dodatku číslo 2 těchto Podmínek. 

5. ZÁRUKA ZAJAKOST 

5.1.  Některé Zboží Dodavatele podléhá povinnému odbornému uvedení do provozu (Zprovoznění). Zprovoznění smí provádět pouze servisní technik s platným servisním pověřením vydaným Dodavatelem pro konkrétní řadu Zboží (Servisní technik). Povinnému Zprovoznění podléhá především zařízení s elektronickou výbavou (např. digitální regulace jednotek DUPLEX, digestoří, větracích stropů, systémů bytového větrání a tepelných čerpadel apod.). Zprovoznění je Servisním technikem samostatně fakturováno dle ceníku a zahrnuje kontrolu zapojení SLP a NN včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a předání instalovaného zařízení Kupujícímu. O tomto Zprovoznění a předání Kupujícímu musí být Servisním technikem pořízen Protokol o zprovoznění, který musí být zaslán Prodávajícímu k archivaci. 
5.2.  Prodávající poskytuje záruku na jakost Zboží, které podléhá povinnému Zprovoznění Servisním technikem, v délce 24 měsíců od data Zprovoznění, nejdéle však 26 měsíců od Termínu dodání uvedeného ve Smlouvě. Uznání záruky je podmíněno zasláním úplného Protokolu o zprovoznění v elektronické podobě na servis@atrea.cz a to nejpozději do 14 dnů od Zprovoznění. 
5.3.  Prodávající poskytuje záruku na jakost Zboží, které nepodléhá povinnému Zprovoznění Servisním technikem, v délce 24 měsíců od skutečného dne dodání, nejdéle však 26 měsíců od Termínu dodání uvedeného ve Smlouvě. 
5.4.  Prodávající poskytuje záruku na jakost náhradních dílů v délce 6 měsíců od dodání. 
5.5.  Záruční doba může být prodloužena dle zásad uvedených v Dodatku číslo 1 těchto Podmínek. 
5.6.  Aktuální seznam Servisních techniků, oprávněných provést Zprovoznění dle bodu 5.1., je k dispozici na www.atrea.cz. 
5.7.  Záruka se vztahuje pouze na vady součástek, materiálu a funkce Zboží. 
5.8.  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodnou manipulací, dopravou, nevhodným skladováním, nedodržením návodu k obsluze, chybnou montáží, neodborným zásahem, nevhodným použitím, zanedbáním předepsané povinné údržby (například opomenutí výměny znečištěných filtru atp.), nedodržením požadavků na připojená zařízení dodávaná třetí osobou (například jištění, ochrany atp.), násilným poškozením, živelnou katastrofou, extrémními provozními podmínkami a vlivy, účinky elektromagnetického rušení, vady vzniklé výpadkem elektrického proudu, nedostatečným zásobením teplou vodou a jinými médii , nevhodnou filtrací vzduchu a tím znečištění zařízení apod. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení. 
5.9.  Pravidla užívání Zboží stanovená či doporučovaná Prodávajícím jsou pro Kupujícího závazná. 
5.10.  Prodávající neodpovídá za žádnou škodu, která nevznikla přímo na dodaném Zboží, s výjimkou případů, kdy podle zákona nelze odpovědnost Prodávajícího omezit. 

6. PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ, REKLAMACE 

6.1.  Právo z vady Zboží, která se vyskytne v záruční době, je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího písemně a bezodkladně po výskytu vady, s podrobným popisem vady. Pro jednoznačné určení Zboží je nutno uvést přesné označení, výrobní číslo a číslo Smlouvy. Obecně platí, že reklamaci musí uplatnit Kupující. 
6.2.  Prodávající po úplném doručení podkladů dle bodu 6.1 potvrdí, že oznámení přijal a zda se jedná o uplatnění vady Zboží, na kterou se vztahuje záruka za jakost (oprávněnost reklamace – i s ohledem na kapitolu 5. těchto Podmínek), a navrhne Kupujícímu způsob odstranění vady. Obě strany budou v dobré víře postupovat tak, aby byla vada, na kterou se vztahuje záruka, odstraněna. 
6.3.  Je-li možné zaslání vadného dílu, součástky, případně výměnného elektronického modulu regulace, vyzve Prodávající Kupujícího k okamžitému zaslání vadného dílu poštou a Kupující mu jej zašle. Po opravě, kdy Prodávající zároveň určí oprávněnost reklamace, bude opravený nebo vyměněný díl neprodleně zaslán Kupujícímu, vč. vyjádření o uznání či neuznání reklamace. 
6.4.  Je-li nutná oprava Zboží na místě, sdělí Prodávající Kupujícímu do pěti pracovních dnů od obdržení oznámení vady datum a přibližnou hodinu příjezdu servisního technika. Na místě opravy bude sepsán protokol o provedené opravě, který Kupující musí podepsat, případně doplnit vlastními písemnými připomínkami. Prodávající na základě tohoto protokolu a dalších zjištění určí oprávněnost reklamace a vystaví vyjádření o jejím uznání či neuznání. 
6.5.  Při neoprávněné reklamaci budou náklady v celé výši fakturovány Kupujícímu podle platného servisního ceníku Prodávajícího. 
6.6.  V případě Zboží instalovaného mimo území ČR (pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak) se poskytuje pouze omezená záruka, v jejímž rámci Prodávající nehradí náklady na zaslání náhradních dílů, dopravu a čas montérů na cestě a další související náklady (cestovní náhrady, nocležné apod.). 
6.7.  Není-li ve Smlouvě a Podmínkách stanoveno jinak, platí ohledně práv z vadného plnění ustanovení zákona. 

7. ZRUŠENÍ SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

7.1.  Kupující může Smlouvu zrušit, doručí-li Prodávajícímu písemně oznámení v tomto smyslu a uhradí-li Prodávajícímu odstupné ve výši 60 % kupní ceny Zboží před sjednaným Termínem dodání. Toto právo Kupující nemá, pokud již alespoň část Zboží podle Smlouvy dříve převzal. 
7.2.  Prodávající může od Smlouvy odstoupit v případě insolvenčního, exekučního či jiného obdobného řízení vedeného vůči Kupujícímu. 
7.3.  Právo Stran odstoupit od Smlouvy na základě zákona není Podmínkami dotčeno. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1.  Jakákoli sdělení či písemnosti související se Smlouvou může jedna strana doručit druhé straně též prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu uvedenou ve Smlouvě (v případě Prodávajícího i na atrea@atrea.cz). Písemnost zaslaná takto e-mailem se považuje za doručenou první pracovní den po jejím odeslání druhé straně. Písemnost zaslaná prostřednictvím oprávněného poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla druhé strany se považuje za doručenou též pátý pracovní den po odeslání. 
8.2.  Kupující nemá jiné povinnosti, než které výslovně vyplývají ze Smlouvy, Podmínek či zákona. 
8.3.  Smlouva včetně jejích příloh může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. 
8.4.  Strany budou o obsahu Smlouvy, svých smluvních vztazích a souvisejících otázkách zachovávat mlčenlivost alespoň v rozsahu, v jakém chrání své obchodní tajemství. Každá ze stran může obecně odkázat na spolupráci s druhou stranou ve svých obchodních materiálech. 
8.5.  Ukáže-li se Smlouva zcela nebo zčásti neplatnou či neúčinnou, budou Strany postupovat tak, aby byla neplatná či neúčinná ujednání nahrazena platnými a účinnými ujednáními stran, jež se budou obsahově co nejvíce blížit původnímu znění Smlouvy. 
8.6.  Smlouva se řídí českým právem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve zněn pozdějších předpisů. Kolizní normy ani Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. 
8.7.  Tyto Podmínky mohou být vyhotoveny ve více jazykových verzích. Pro Smlouvu je vždy rozhodná verze Podmínek vyhotovená v jazyce Smlouvy. Je-li Smlouva uzavírána ve více jazykových verzích, je v případě rozporu rozhodující česká verze. 
8.8.  Tyto Podmínky jsou publikovány v platném znění i na www.atrea.cz.